Na temelju čl.8 Dodatka II. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 92/2019) ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije objavljuje svim zainteresiranim kandidatima

POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

za radno mjesto

  1. prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva (bacc.sestinstva) – određeno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu školske i sveučilišne medicine (VŠS)

Uvjeti. :

  • bacc.sestinstva
  • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • kratak životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • presliku diplome , presliku odobrenja za samostalan  rad
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Pozivu se mogu odazvati osobe oba spola. Prijave na javni poziv se podnose zaključno sa 03.05.2021. godine na adresu Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom za koje radno mjesto. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, a najduže do 60 dana.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.