Temeljem Plana specijalizacije za 2020.-2024. godinu (KLASA: 100-07/20-03/45, URBROJ: 100-07-03-2020-2 od 28.rujna 2020. godine) i Odluke Ministarstvo zdravstva (KLASA: 131-

01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine”, broj 83/15 ) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibenskokninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, objavljuje

NATJEČAJ
za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije i za sklapanje ugovora o radu na neodredeno vrijeme za jednog liječnika/ice specijalizanta iz školske i adolescentne medicine

 1. liječnik/ica specijalizant školske i adolescentne medicine – neodređeno vrijeme, 1 pristupniWca u Odjelu školske i sveučilišne medicine
 2. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:
  1. zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, doktor medicine
  2. odobrenje za samostalan rad ( licenca )
 3. Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:
  1. zamolbu,
  2. životopis,
  3. preslik domovnice,
  4. preslik diplome o završenom fakultetu,
  5. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
  6. elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja
 4. U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijem u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:
  1. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
  2. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  3. preslik nagrada za vrijeme studija,
  4. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  5. popis objavljenih radova i kopije radova,
  6. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik dokumenta mora predočiti Povjerenstvu prilikom razgovora. Prijavljeni pristupnici / pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. O tenninu razgovora s Povjerenstvom svaki će pristupnik biti izvješten pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Odluku o izboru specijalizanata donosi ravnatelj ustanove na prijedlog Povjerenstva za odabir pristupnika. Obavijest o datumu objave liste rezultata na oglasnoj ploči bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima. Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije (http://www.zziz-sibenik.hr/) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom. Izabrani pristupnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad.

Postupak će se provesti sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine”, broj 83/15).

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama”, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama”, na adresu: Zavod zajavno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „Natječaj za prijem specijalizanta – ne otvaraj”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduje zaštitu osobnih podataka.