Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
Stručni prvosupnik/prvostupnica sestrinstva – neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica u Odjelu školske i sveučilišne medicine

Uvjeti:
– viša medicinska sestra (bacc.med.techn.) (VŠS)
– 1 godina radnog iskustva u struci
– odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– kratak životopis
– presliku domovnice ili osobne iskaznice
– presliku diplome
– presliku odobrenja za samostalni rad
– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članka 48.f Zkona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja :
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusa osobe s invaliditetom.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „Natječaj za radno mjesto viša medicinska sestra na neodređeno vrijeme„.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.
Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu odobnih podataka.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.