Temeljem čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17) propisano je da osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, također moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ih svakih 5 godina.

Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja kao i zanimanja pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, upućuju se na tečaj nakon 5 godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Smatra se da sobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od ove obveze.

Nadalje čl. 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17) određeno je da zdravstveni odgoj osoba (odnosno tečaj higijenskog minimuma) u Šibensko-kninskoj županiji provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, Šibenik.

STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA NOVIH PRAVILNIKA

Temeljem članka 36. i 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17), nadležno Ministarstvo zdravstva donijelo je :

 • Pravilnik o načinu pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Nar. nov.“ br. 116/2018).
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Nar. nov.“ br. 116/2018).
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 116/2018).

Ovi pravilnici su stupili na snagu i primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

S obzirom da su u izradi novi edukativni materijali te se od Ministarstva zdravstva RH očekuje njihova objava, od dana stupanja na snagu novoga Pravilnika („Nar. nov.“ br. 116/2018) do dana objave odobrenih edukativnih materijala, tečaj se provodi po postojećim edukativnim materijalima.

PRIJAVE ZA TEČAJ

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne, odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Prijave će se zaprimati osobno ili poštom na adresi Zavod za javno zdravstvo Šibenik, Matije Gupca 74, putem elektronske pošte na epidemiologija.thm@zzjz-sibenik.hr te faksom na broj 022/341-218.

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi
 5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka
 8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30.4.2004.
 11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 13. mesnice
 14. ribarnice
 15. sabirališta divljači.

Tečaj po osnovnom programu provodi se iz odobrenih edukativnih materijala tj. predavanja se ne održavaju, potrebno je samo pristupiti usmenoj provjeru znanja odnosno ispitu kada za to budete pozvani.

Prije izlaska na ispit potrebno je usvojiti slijedeće znanje:
1. Temeljni zakonodavni okvir i podjela nadležnosti inspekcija nad provedbom propisa o hrani.
2. Osobna higijena:

 • značaj osobne higijene radnika za očuvanje zdravstvene ispravnosti hrane, kao i za očuvanje i unapređenje zdravlja
 • higijenske navike, pravilno pranje ruku
 • značaj i higijena radne odjeće i obuće
 • pravilna upotreba sredstava za pranje, dezinfekciju i njegu ruku
 • osnove prve pomoći
 • prijava bolesti i važnost prijavljivanja bolesti.

3. Higijena prostora, opreme i pribora:

 • važnost pranja, čišćenja i po potrebi dezinfekcije kao opće mjere u suzbijanju zaraznih bolesti
 • uklanjanje tekućeg i krutog otpada  i ekološko zbrinjavanje otpada
 • obveze pranja i čišćenja po završetku rada
 • vođenje evidencija o provedbi mjera
 • potrebe za planom pranja, čišćenja i dezinfekcije
 • pravilno pranje i dezinfekcija postrojenja, pribora, radnih površina i podova u prostorijama za proizvodnju, promet i u ugostiteljskim objektima
 • potrebe za zdravstveno ispravnom vodom
 • sanitarni čvor  i garderoba za zaposleno osoblje
 • kontrola štetnika.

4. Epidemiologija zaraznih bolesti– osnovni pojmovi o širenju, sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti:

 • uvjeti pojave i širenja zaraznih bolesti
 • opće metode sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti
 • osnove znanja o kliconoštvu i njegovoj ulozi
 • osnovni pojmovi o crijevnim, kapljičnim i parazitarnim bolestima.

5. Opasnosti u hrani i trovanje hranom:

 • mikrobiološke opasnosti
 • kemijske opasnosti
 • fizičke opasnosti
 • alergeni
 • kemijska i mikrobiološka  trovanja hranom (prema epidemiološkim podacima i primjeri iz prakse)
 • zarazne bolesti koje se prenose hranom (primjeri iz prakse)
 • mjere za sprečavanje pojave trovanja hranom.

6. Higijena hrane:

 • vrste hrane prema njihovom porijeklu, niskorizična i visoko rizična hrana
 • uvjeti za mikrobiološko kvarenje hrane
 • kontrola termičke obrade hrane
 • važnost očuvanja hladnog lanca, temperaturni režimi čuvanja hrane
 • način kontrole kemijske i fizičke opasnosti u hrani
 • čuvanje, konzerviranje i kvarenje hrane
 • zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju i njen značaj pri proizvodnji hrane
 • osnove označavanja hrane (rokovi trajanja i razlika između „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“)
 • sljedivost hrane
 • uvjeti za pravilan transport hrane
 • čuvanje sirovina i gotovih proizvoda.

Obzirom da su u izradi novi edukativni materijali te se od Ministarstva zdravstva RH očekuje njihova objava, od dana stupanja na snagu novoga Pravilnika („Nar. nov.“ br. 116/2018) do dana objave odobrenih edukativnih materijala, tečaj se provodi po postojećim edukativnim materijalima.

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena gore navedenim djelatnostima.

Tečaj po proširenom programu je organiziran je u tri dana teorijske nastave  koja se održava u predavaonici  Poliklinike Opće bolnice Šibensko-kninske županije. Predavanju možete pristupiti samo po pozivu.

– Osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti polažu tečaj po proširenom programu.

NARUDŽBENICE – prijavnice za tečaj:

Za sve informacije možete nam se obratiti na telefon:  022 341-250 ili na mobitel:  091 4341-200 ili e-mail: epidemiologija.thm@zzjz-sibenik.hr

EDUKACIJSKI MATERIJALI: