Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. Prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (bacc.sestrinstva) – neodređeno vrijeme 2 izvršitelja/ica u Odjelu školske i sveučilišne medicine
 2. Sanitarni tehničar (SSS) – neodređeno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu zdravstvene ekologije
 3. Domar i kotlovničar (SSS) – neodređeno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu za zajedničke poslove

Uvjeti ad. 1. :

 • Prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (bacc.sestinstva) (VŠS)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • presliku diplome
 • odobrenje za samostalan rad

Uvjeti ad. 2. :

 • sanitarni tehničar
 • 1 godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen vozački ispit B kategorije

Uvjeti ad. 3. :

 • Srednja stručna sprema metalskog ili elektro smjera
 • položen ATK ispit, položen ispit za rukovanje medicinskim plinovima
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis za ad.1, ad.2, ad.3
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice za ad.1, ad.2, ad.3
 • presliku svjedodžbe za ad.2, ad.3,
 • presliku diplome za ad.1
 • presliku odobrenja za samostalan rad za ad.1, ad.2
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ad.1, ad.2, ad.3
 • presliku vozačke dozvole za ad.2,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) za ad.1, ad.2, ad.3

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom radnog mjesta za kojeg se natječu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Natječaj vrijedi do 13.03.2023.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.