Na temelju clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije od 10. srpnja 2009., od 12. sijecnja 2011., broj: 1341-01/13 od 10.srpnja 2013 i broj: 2129-01/16 od 28. listopada 2016., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera

  1. Ena Gutic, diplomirani sanitarni inženjer iz Šibenika, Petra Preradovica 30, Šibenik, izabire se za diplomiranog sanitarnog inženjera u Odjelu zdravstvene ekologije na odredeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta.
  2. Izabrana ce zapoceti s radom dana 8. ožujka 2017.godine.
  3. Sva prava i obveze izabrane radnice regulirat ce se ugovorom o radu.

Obrazloženje

Temeljem odluke ravnateljice, a na prijedlog voditeljice Odjela zdravstvene ekologije, o potrebi zapošljavanja diplomiranog sanitarnog inženjera na odredeno vrijeme zbog zamjene radnice na rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu, raspisan je dana 10. veljace 2017. godine natjecaj, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 13/2017, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama i oglasnoj ploci Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. U roku su pristigle 5 zamolbi i to: Marjana Lokas , Valentina Lovreško, Ivan Ercegovic, Monika Kolar Jareb, Ena Gutic. Kandidatkinja Marjana Lokas nije ispunjavala tražene uvjete iz natjecaja, a Valentina Lovreško nije pristupila intervjuu. Kandidati Monika Kolar Jareb, Ena Gutic i Ivan Ercegovic pristupili su testiranju znanja putem intervjua. Povjerenstvo za izbor diplomiranog sanitarnog inženjera je nakon provedenog intervjua s kandidatima predložilo ravnateljici temeljem veceg broja ostvarenih bodova iz testiranja da se izabere kandidatkinja Ena Gutic.

Preuzmi odluku o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera (Pdf 95 KB)