Na temelju clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije od 10. srpnja 2009., od 12. sijecnja 2011., broj: 1341-01/13 od 10.srpnja 2013 i broj: 2129-01/16 od 28. listopada 2016., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU
o izboru medicinsko (zdravstveno) laboratorijskog tehnicara

ODLUKA o izboru medicinsko (zdravstveno) laboratorijskog tehnicara (Pdf 162 KB)