ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik,Matije Gupca 74
Broj: 624 – 01/17
U Šibeniku, 4. travnja 2017.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/111, URBROJ: 534-07-3-2/7-17-09 od 2. ožujka 2017. godine, planu prijema za stucno osposobljavanje Broj: 74-01/17 od 24. sijecnja 2017. godine i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

 1. sanitarni inženjer, 2 izvršitelj/ica
  ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU

  Uvjeti:

  • sanitarni inženjer/ bacc. sanitarnog inženjerstva (VŠS)
 2. magistar inženjer kemijske tehnologije ili biotehnologije, kemije, prehrambene tehnologije ili biotehnologije, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

  Uvjeti:

  • magistar inženjer kemijske tehnologije, biotehnologije, kemije, prehrambene tehnologije ili biotehnologije (VSS)
 3. kemijski tehnicar, sanitarni, ekološki tehnicar, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

  Uvjeti:

  • kemijski tehnicar, sanitarni, ekološki tehnicar (SSS)
 4. sanitarni inženjer, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL JAVNOZDRAVSTVENE MEDICINE I PROMICANJA ZDRAVLJA

  Uvjeti:

  • sanitarni inženjer/ bacc. sanitarnog inženjerstva (VŠS)
 5. diplomirani/magistar ekonomije, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL ZA ZAJEDNICKE POSLOVE

  Uvjeti:

  • magistar ekonomske struke

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rodenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogucnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sljedece priloge:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome za ad.1, ad.2, ad.4, ad.5, odnosno svjedodžbe za ad 3.
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Javni poziv za prijam osoba na strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ____ (ovdje navedite tocku iz javnog poziva na koji se javljate)“ .

Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce intervjuu. Obavijest o kandidatima i datumu intervjua kao i izboru kandidata objavit ce se na stranicama Zavoda (https://www.zzjz-sibenik.hr/).