Na temelju clanka 17. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije (od 9. srpnja 2009., od 12. sijecnja 2011., broj 1341 -01/13 od 1 O. srpnja 2013 i broj 2129-01/16 od 28. listopada 2016.), a sukladno clanku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (.,Narodne novine”, broj 120/16), Upravno vijece Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na 34. sjednici od 29. ožujka 2017. godine, donosi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Preuzmi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Pdf 1251 KB)