ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik,Matije Gupca 74
Br: 546 – 01/17
U Šibeniku, 23. ožujka 2017.

Temeljem clanka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, objavljuje

JAVNI NATJECAJ

za radno mjesto

 1. lijecnik/ica specijalist školske i adolescentne medicine – neodredeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice u Odjelu školske i sveucilišne medicine
 2. lijecnik/ica specijalist školske i adolescentne medicine – odredeno vrijeme od 1 godine (zamjena za odsutnu lijecnicu), 1 izvršitelj/ica u Odjelu školske i sveucilišne medicine
 3. medicinsko-laboratorijski tehnicar – neodredeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica u Odjelu klinicke mikrobiologije

Uvjeti ad 1. i 2.:

 • diplomski sveucilišni studij medicine (VSS)
 • specijalizacija školske/adolescentne medicine
 • važece odobrenje za samostalni rad

Uvjeti ad 3.:

 • završena medicinska škola, smjer za laboratorijske tehnicare
 • položen strucni ispit
 • odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome odnosno svjedodžbe za radno mjesto ad 3., presliku važeceg odobrenja za samostalni rad, presliku potvrde o položenom strucnom /specijalistickom ispitu
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natjecaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Natjecaj za radno mjesto____ (ovdje navedite tocku natjecaja na koji se javljate)“ .

Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce intervjuu. Obavijest o kandidatima i datumu intervjua kao i izboru kandidata objavit ce se na stranicama Zavoda (https://www.zzjz-sibenik.hr/).

Zavod za javno zdravstvo zadržava pravo poništenja natjecaja/dijela natjecaja , odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Ravnateljca
Diana Dulibic,dipl.iur.