O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju doktora medicine

Home/Natječaji, OBAVIJESTI/NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju doktora medicine

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju doktora medicine

Na temelju 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18), Plana specijalizacije za 2019. godinu, KLASA:100-07/2019-03-17 ,URBROJ: 100-07-03-2019-1 kojeg je odobrilo Ministarstvo zdravstva (KLASA: 131-01/19-01/102, URBROJ: 534-03-3-2/6-19-02), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( „Narodne novine“, broj 83/15 ),   i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, objavljuje

 NATJEČAJ
 za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju  doktora medicine

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme doktora medicine i upućivanje na specijalizaciju iz:
  1. kliničke mikrobiologije, 1 pristupnik/ca  u Odjelu kliničke mikrobiologije
  2. epidemiologije, 1 pristupnik/ca  u Odjelu epidemiologije
 2. Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije mora ispunjavati jesu:
  • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, doktor medicine
  • odobrenje za samostalan rad (licenca).
 3. U prijavi/zamolbi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke ponositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu treba priložiti dokaze o ispunjavanju općih  uvjeta:

 1. životopis,
 2. preslik domovnice,
 3. preslik dokaza o završenom stupnju obrazovanja,
 4. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 5. preslik odobrenja za samostalni rad
 6. elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja
 1. U svrhu utvrđivanja redosljeda pristupnika za prijem u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:
  1. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
  2. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  3. preslik nagrada za vrijeme studija,
  4. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  5. popis objavljenih radova i kopije radova,
  6. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

Pristupnici koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik dokumenta mora predočiti Povjerenstvu prilikom razgovora. Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki će pristupnik biti izvješten pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Odluku o izboru specijalizanata donosi ravnatelj ustanove na prijedlog Povjerenstva za odabir pristupnika. Obavijest o datumu objave liste rezultata na oglasnoj ploči bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima. Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije (http://www.zzjz-sibenik.hr/) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom. Izabrani pristupnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola   čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine“, broj 82/08 ).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“.

Natječaj će se objaviti i u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.

Datum objave Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
17.07.2019. NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju doktora medicine PDF 141 kB
2019-07-17T14:46:15+02:00 17 srpnja, 2019|Categories: Natječaji, OBAVIJESTI|