Na temelju 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18), Plana specijalizacije za 2019. godinu, KLASA:100-07/2019-03-17 ,URBROJ: 100-07-03-2019-1 kojeg je odobrilo Ministarstvo zdravstva (KLASA: 131-01/19-01/102, URBROJ: 534-03-3-2/6-19-02), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( „Narodne novine“, broj 83/15 ),   i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, objavljuje

 NATJEČAJ
 za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju  doktora medicine

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme doktora medicine i upućivanje na specijalizaciju iz:
  1. kliničke mikrobiologije, 1 pristupnik/ca  u Odjelu kliničke mikrobiologije
  2. epidemiologije, 1 pristupnik/ca  u Odjelu epidemiologije
 2. Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije mora ispunjavati jesu:
  • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, doktor medicine
  • odobrenje za samostalan rad (licenca).
 3. U prijavi/zamolbi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke ponositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu treba priložiti dokaze o ispunjavanju općih  uvjeta:

 1. životopis,
 2. preslik domovnice,
 3. preslik dokaza o završenom stupnju obrazovanja,
 4. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 5. preslik odobrenja za samostalni rad
 6. elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja
 1. U svrhu utvrđivanja redosljeda pristupnika za prijem u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:
  1. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
  2. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  3. preslik nagrada za vrijeme studija,
  4. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  5. popis objavljenih radova i kopije radova,
  6. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

Pristupnici koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokazi koji se dostavljaju ne moraju biti ovjereni, ali se izvornik dokumenta mora predočiti Povjerenstvu prilikom razgovora. Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki će pristupnik biti izvješten pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Odluku o izboru specijalizanata donosi ravnatelj ustanove na prijedlog Povjerenstva za odabir pristupnika. Obavijest o datumu objave liste rezultata na oglasnoj ploči bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima. Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije (https://www.zzjz-sibenik.hr/) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom. Izabrani pristupnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola   čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine“, broj 82/08 ).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“.

Natječaj će se objaviti i u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.

Datum objave Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
17.07.2019. NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju doktora medicine PDF 141 kB