Na temelju clanka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dajem slijedecu

IZJAVU

da ne postoje gospodarski subjekti s kojim javni narucitelj Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi cl. 80. Zakon o javnoj nabavi.

Izjava (PDF 117 KB)