Temeljem Članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Diplomirani sanitarni inženjer ili dipl.biokemijski ing. ili dipl.prehrambeni ing., dipl.bioprocesni ing., dipl. ing. kemijske tehnologije – odredeno vrijeme (do povratka djelatnice sa rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta), 1 izvršitelj/ica u Odjelu zdravstvene ekologije

Uvjeti:

 • Završen diplomski studij ili specijalisticki diplomski strucni studij sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, bioprocesnog inženjerstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen vozacki ispit B kategorije ( osobni automobil)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku vozacke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.
Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce testiranju znanja putem intervjua. Kandidat/i koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natjecaj. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje kao i obavijest kandidatima o datumu održavanja intervjua objavit ce se na internetskim stranicama Zavoda (https://www.zzjz-sibenik.hr/).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natjecaja u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na adresu : Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Natjecaj za radno mjesto diplomirani sanitarni inženjer u Odjelu zdravstvene ekologije – odredeno vrijeme „

Preuzmi natjecaj (PDF 69 KB)