Temeljem plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje KLASA: 023-03/18-01/48, URBROJ: 534-01/8-18-8, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem pripravnika

 I.

Raspisuje se javni natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

  1. Sanitarni tehničar (SSS) – određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu epidemiologije
  2. Sanitarni inženjer/bacc.sanitarnog inženjerstva(VŠS) – određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu zdravstvene ekologije
  3. Sanitarni inženjer/bacc.sanitarnog inženjerstva(VŠS) – određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

–  kratak životopis

–  presliku domovnice ili osobne iskaznice

–  presliku svjedodžbe za ad.1, presliku diplome za ad.2 i ad.3

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

II.

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja- nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razin i,prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

IV.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na adresu : Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom “Natječaj za radno mjesto  sanitarni tehničar“, a za sanitarnog inženjera „ Natječaj za radno mjesto  sanitarni inženjer”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.

Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama s datumom 04.10.2018.

Datum objave Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
26.10.2018. JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika PDF 82 kB