Temeljem plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpore za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te dopisa Ministarstva zdravstva KLASA;100-01/20-02/15, URBROJ:534-07/1-21-6, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17) članak 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko kninske županije, ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem pripravnika

I.

Raspisuje se javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva  – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine :

  1. Sanitarni tehničar (SSS) – određeno vrijeme 1 izvršitelj/ica u Odjelu epidemiologije

 Uz prijavu kandidati su dužni priložiti

  • Kratak životopis
  • Presliku domovnice
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

II.

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih

III.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članak 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. Stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

IV.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novina“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000Šibenik, s naznakom

„Natječaj za radno mjesto Sanitarni tehničar – pripravnik“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Ravnateljica
Diana Dulibić, dipl.iur.