ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE  ŽUPANIJE
Šibenik, Matije Gupca 74

KLASA: 100-00/19-01/6
URBROJ: 100-00-19-1
U Šibeniku, 15. siječnja 2019.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Sanitarni tehničar/medicinska sestra (SSS) – neodređeno vrijeme  1 izvršitelj/ica  u Odjelu javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja
  2. Inženjer (VŠS) – određeno vrijeme(do povratka odsutne radnice) 1 izvršitelj/ica  u  Odjelu zdravstvene ekologije
  3. Laborant/tehničar (SSS) – određeno vrijeme(do povratka odsutnog radnika) 1 izvršitelj/ica  u Odjelu zdravstvene ekologije

Uvjeti ad.1 :

  • sanitarni tehničar/medicinska sestra (SSS)
  • 1 godina radnog iskustva
  • odobrenje za samostalan rad

Uvjeti ad.2 :

  • viša školska sprema, prvostupnik sanit.ing., prvostupnici tehnološkog smjera (VŠS)
  • 1 godina radnog iskustva
  • odobrenje za rad
  • položen vozački ispit B kategorije

Uvjeti ad.3 :

  • sanitarni tehničar, farmaceutski t., ekološki t., kemijski t. ili SSS odgovarajućeg smjera (SSS)
  • 1 godina radnog iskustva
  • odobrenje za rad
  • položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • kratak životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • presliku svjedodžbe, presliku odobrenja za rad
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku vozačke dozvole (osim kandidata pod ad.1)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na adresu : Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom radnog mjesta na kojeg se natječu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Ravnateljica
Diana Dulibić, dipl.iur.

Datum objave Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
18.01.2019. JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos PDF 84 kB