Na temelju Odluke ravnateljice o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo  ŠKŽ, klasa: 100-00/2018-01/217, urbroj: 100-00-2018-1, od 30. svibnja 2018. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ

 1. predmet prodaje je rabljeno službeno vozilo u vlasništvu Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
 • Vrsta vozila: M1-osobni automobil
 • Marka vozila: ŠKODA
 • Model vozila: FABIA CLASSIC 1.4
 • Broj šasije: TMBPB16Y0337578788
 • Vrsta motora: benzin
 • Snaga motora: 50 Kw
 • Radni obujam: 1397 ccm
 • Broj prijeđenih kilometara: 265 747 km
 • Datum prve registracije: 22.12.2003.
 • Nije registrirano
 • Procijenjena prodajna cijena 2.928,00 kn
 1. početna prodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 342,00 kn (dvije tisuće tri stotine i četrdeset i dvije kune)
 2. Ostali natječajni uvjeti:

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša cijena iznad početne cijene navedene pod točkom 2. ovog natječaja

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca

Vozilo se može pregledati radnim danom od 8-14 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, na adresi: Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ, Matije Gupca 74, Šibenik, uz prethodnu najavu na broj telefona: 091 434 1255 (Dinko Pulić)

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i  druge eventualne troškove vezane za kupoprodaju vozila

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, oib, adresu i broj za kontakt,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila

Dostava ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda putem pošte ili osobno na protokol Zavoda za javno zdravstvo Šibenik je 28.studenog 2018.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!“. Adresa za dostavu ponuda: Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Odabir ponuditelja:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve prethodno navedene elemente.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

Ostale napomene:

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 10 dana sklopiti pismeni ugovora o kupoprodaji i preuzeti vozilo sukladno sklopljenom ugovoru te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te će se kupoprodaja vozila ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

Klasa:  100-00/2018-01/217
Urbroj: 100-01-2018-4

U Šibeniku, 19.studenog 2018.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dinko Pulić, ing.

Datum Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
20.11.2018. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ PDF 96 kB