Na temelju Odluke ravnateljice o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo  ŠKŽ, klasa: 100-00/2020-01/211, urbroj: 100-00-2020-1, od 4. rujna 2020. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ

 1. predmet prodaje je rabljeno službeno vozilo u vlasništvu Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
  Vrsta vozila: M1-osobni automobil
  Marka vozila: OPEL
  Model vozila: OPEL MERIVA, 1.7 CDTI OPTIMA
  Broj šasije: W0L0XCE7554113862
  Vrsta motora: diesel
  Snaga motora: 74 Kw
  Radni obujam: 1686 ccm
  Broj prijeđenih kilometara: 271 017 km
  Datum prve registracije: 28.12.2004.
  Nije registrirano
  Procijenjena prodajna cijena 3.973,82 kn
 2. početna prodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 3.179,06 kn (tri tisuće stotinu sedamdeset i devet kuna i šest lipa)
 3. Ostali natječajni uvjeti:

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša cijena iznad početne cijene navedene pod točkom 2. ovog natječaja

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca

Vozilo se može pregledati radnim danom od 8-14 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, na adresi: Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ, Matije Gupca 74, Šibenik, uz prethodnu najavu na broj telefona: 091 929 1433

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i  druge eventualne troškove vezane za kupoprodaju vozila

Pisana ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, oib, adresu i broj za kontakt,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila

Dostava ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda putem pošte ili osobno na protokol Zavoda za javno zdravstvo Šibenik je 30.rujna 2020.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!“. Adresa za dostavu ponuda: Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Odabir ponuditelja:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve prethodno navedene elemente.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

Ostale napomene:

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 10 dana sklopiti pismeni ugovora o kupoprodaji i preuzeti vozilo sukladno sklopljenom ugovoru te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te će se kupoprodaja vozila ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

Klasa:  100-00/2020-01/211
Urbroj: 100-01-2020-5
U Šibeniku, 23.rujna 2020.  

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Vedran Milković, dipl.iur.