Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ
za radno mjesto

 1. Sanitarni tehničar (SSS) – određeno vrijeme (do 31.12.2020.)  1 izvršitelj/ica  u Odjelu epidemiologije
 2. Sanitarni inženjer (VŠS) – određeno vrijeme (do 31.12.2020.)  1 izvršitelj/ica  u Odjelu epidemiologije
 3. Viši laboratorijski inženjer (VŠS) – određeno vrijeme (do 31.12.2020.)  1 izvršitelj/ica  u Odjelu kliničke mikrobiologije

Uvjeti Ad 1. :

Uvjeti Ad 2. :

 • položen vozački ispit B kategorije
 • bacc.sanitarnog inženjerstva, sanitarni ing.
 • 1 godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen vozački ispit B kategorije

Uvjeti Ad 3. :

 • med.lab.ing., bacc.med.lab.diag.
 • 1 godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na PC

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis za ad.1, ad.2, ad.3
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice za ad.1, ad.2, ad.3
 • presliku svjedodžbe za ad.1, presliku diplome ad.2,ad.3,  presliku odobrenja za samostalan  rad za  ad.1, ad.2, ad.3
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje za ad.1, ad.2, ad.3
 • presliku vozačke dozvole za ad.1, ad.2
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) za ad.1, ad.2, ad.3

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom radnog mjesta za kojeg se natječu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Ravnateljica
Diana Dulibić,dipl.iur.