Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije od 28.09.2020. godine KLASA:100-07/20-03/46 ,URBROJ: 100-07-03-20-1, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

I.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci

II.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni podnijeti:

  1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim uvjetima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem,
  2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili preslici,
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) u izvorniku,      
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili presliku,
  5. potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svrhu dokazivanja radnog staža u izvorniku,
  6. program rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije za mandatno razdoblje.

III.

Ravnatelj Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije imenuje se na mandat u trajanju od 4 godine.

IV.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruju pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ i internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom radnog mjesta za kojeg se natječu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Po procjeni, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Zavod, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Svi kandidati biti će obavješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
Ivica Ajduković, dipl. krim.

Datum Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
26.10.2020. NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije PDF 132 kB